Schenkingen en legaten

 

Uw schenking aan het Museum Van Marken maakt een belangrijk verschil. Graag maken wij gebruik van uw steun voor aankopen, restauratie of speciale projecten. Hieronder vindt u informatie over diverse vormen van financiële steun en belastingopties.

Stichting Museum Van Marken heeft per 30 juli 2019 de Culturele ANBI status verkregen van de Belastingdienst. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor zijn giften fiscaal aftrekbaar en hoeft er geen schenkingsrecht of successierecht over uw gift of nalatenschap te worden afgedragen. De bijdrage komt geheel ter beschikking aan de Stichting.

Dit zijn de ANBI gegevens: STICHTING MUSEUM VAN MARKEN, PIJNACKER | RSIN: 859225239, Begindatum: 30-07-2019, Cultuur begindatum: 30-07-2019 (N.B. Het secretariaat van de Stichting is gevestigd in Pijnacker).

Hier vindt u de regels die de Belastingdienst hanteert voor schenkingen: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken

Eenmalige schenking

Het bedrag dat u wilt schenken kunt u overmaken naar NL85 RABO 0333 5790 03 op naam van Stichting Museum Van Marken. De hoogte van de belastingaftrek is afhankelijk van het belastbaar inkomen en kan oplopen tot 49,5%

 

Periodieke schenking

Uw belastingvoordeel is het grootst wanneer een schenking wordt verdeeld over tenminste vijf kalenderjaren. Gedurende vijf jaar achtereen dient minimaal eenmaal per jaar een vast bedrag te worden geschonken. Bij een periodieke schenking is de jaarlijkse betaling in zijn geheel (zonder drempel of maximum) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

 

Nalaten

Via een testament kunt u geld of goederen nalaten aan Stichting Museum Van Marken. Ook bestaat de optie om Museum Van Marken tot erfgenaam te benoemen. U kunt zelf aangeven welk percentage van uw nalatenschap u aan de stichting wilt geven. Dit wordt dan vastgelegd in uw testament. Wanneer u een vooraf vastgesteld bedrag wilt nalaten, kunt u ten behoeve van Museum Van Marken een legaat opnemen in uw testament.

 

Erf- en schenkbelasting

Het museum is vrijgesteld van erf- en schenkbelasting (ANBI/Cultureel), waardoor u er zeker van bent dat uw gift of legaat daar terecht komt waar u wilt.

 

Fonds op naam

Misschien heeft u een speciale band met een voorwerp of activiteit van Museum Van Marken. U kunt dan d.m.v. een fonds op naam uw speciale keuze financieel steunen. Een fonds op naam is een eenmalige of periodieke schenking met een gerichte opdracht, die uiteraard binnen de doelstellingen van het museum valt. Bij deze vorm van doneren neemt het museum vanaf een bijdrage van € 25.000 alle administratieve zaken voor haar rekening.

 

Schenkingen in natura

Schenkingen in termijnen van lijfrente kunnen in geld maar ook in natura worden gedaan. Stel u bent  in het bezit van een bijzonder object (bijv. paviljoen, vaandel, boek) en wilt dat schenken. Indien het museum dit object van belang acht voor de collectie, wordt het object getaxeerd en over een periode van 5 jaar aan het museum geschonken. De schenker heeft gedurende deze periode jaarlijks een aftrekpost van 1/5 van de getaxeerde waarde. Schenkingen in natura gaan rechtstreeks naar Museum Van Marken. Ook bij het schenken van objecten kan gebruik worden gemaakt van de z.g. multiplier (zie ook onder het kopje Geefwet). Deze wordt toegepast op de getaxeerde waarde van het object. De verhoging van 25% wordt ook hier toegepast over maximaal € 5.000.

 

Geefwet

De Geefwet stimuleert schenken aan cultuur en is vanaf 1 januari 2012 van kracht. Deze wet is per 20 maart 2013 goedgekeurd door de Europese Commissie en geldig tot en met 2017 (mogelijk verlenging 2018). Met deze Geefwet is er een extra stimulans gekomen in de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting voor giften aan culturele ANBI’s zoals Stichting Museum Van Marken. De rijksoverheid wil daarmee de giften van particulieren en bedrijven aan cultuur stimuleren.

De opvallendste fiscale maatregel is de invoering van een vermenigvuldigingsfactor (multiplier) van 1,25 op giften aan cultuur. Dit betekent dat het bedrag van de gift voor de berekening van de giftenaftrek wordt verhoogd met 25%. Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van € 5.000 per jaar. Uiteraard kunt u per jaar meer schenken dan € 5.000, maar voor het bedrag boven € 5.000 geldt dan niet de extra aftrek. Voor bedrijfsgiften is de aftrek ook verruimd. Per 1 januari 2012 mag het totaal aan aftrekbare giften door een onderneming i.p.v. 10%, liefst 50% van de fiscale winst bedragen met een max. van € 100.000. Voor de vennootschapsbelasting geldt een multiplier van 50%, tot een max. van € 5.000 per jaar. Er kan max. € 2.500 extra in aftrek worden gebracht.

Meer weten over schenken en nalaten?

Neem contact op met ons secretariaat.

Sponsoring

Ter toelichting op de fiscale aspecten van sponsoring:

Sponsoring is een overeenkomst waarbij de ene partij iets betaalt aan de andere partij, waarbij de ontvangende partij (veelal) reclame maakt voor de betalende partij en/of andere prestaties levert.

  • Sponsorbijdragen zijn voor ondernemers aftrekbaar van de winst
  • Voor sponsorbijdragen geldt geen verhoging ingevolge de culturele ANBI status.
  • Voor sponsorbijdragen geldt in geen enkele situatie een fiscale drempel.
  • Over sponsorbijdragen wordt BTW geheven (momenteel 21%); deze is voor ondernemers verrekenbaar.

Hieronder 2 voorbeeldberekeningen met de fiscale gevolgen van uw sponsorbijdrage.

Inkomstenbelastingplichtig

Als u als inkomstenbelastingplichtige ondernemer financieel bijdraagt aan de Stichting MVM door € 1.000,00 als sponsoring te betalen, dan mag u het bedrag van € 1.000,00 ten laste van uw winst brengen. Daardoor betaalt u (bij 42% belastingdruk) € 420,00 minder belasting. Uw sponsorbijdrage kost u netto € 580,00. De in rekening te brengen BTW kunt u verrekenen in uw BTW aangifte.

Vennootschapsbelastingplichtig

Als uw bedrijf vennootschapsbelastingplichtig is en u overweegt € 1.000,00 financieel aan de Stichting MVM bij te dragen door een sponsorovereenkomst, dan mag u € 1.000,00 ten laste van de winst brengen. Dat leidt tot een voordeel in de vennootschapsbelasting van € 200,00 dan wel € 250,00 (afhankelijk van uw winstniveau). De sponsorbijdrage kost u dus netto € 800,00 of €750,00.

De in rekening te brengen BTW kunt u verrekenen in uw BTW aangifte.

LET OP: Belastingzaken zijn altijd afhankelijk van de laatste regelgeving van de Belastingdienst en van uw persoonlijke- en/of bedrijfsomstandigheden.

Informeer eventueel bij uw belastingconsulent naar uw persoonlijke- en/of bedrijfssituatie.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

BLIJF OP DE HOOGTE!
Ontvang De Fabrieksbode
Als u uw emailadres opgeeft ontvangt u De Fabrieksbode. Vol met laatste ontwikkelingen, exclusieve acties en meer van Museum Van Marken.
(Wilt u de Fabrieksbode direct ontvangen?
Word dan Vriend!)
Verstuur
Probeer het, u kunt zich op elk moment weer afmelden...
close-link